Nehemia gemeente uit kerkgebouw gezet

NehemiagemeenteHelmonddinsdag 01 augustus 2017 23:02

Op 15 juli 2017 schreef de ChristenUnie Helmond de volgende brief aan het Helmondse College van B&W en de Gemeenteraad.  

Geacht College van B&W en Gemeenteraad van Helmond

Met grote verbazing hebben wij hedenmorgen in het ED het artikel over de Nehemia gemeente gelezen. Destijds zijn wij als ChristenUnie Helmond bij de opening van het pand op de eerste verdieping van dit gebouw aanwezig geweest. In onze ogen is het een mooie invulling voor één van de vele [deels] leegstaande kantoorpanden in onze stad. Ook wat betreft brandveiligheid is dit absoluut verantwoord. Toch gaat u voor de tweede keer in korte tijd deze Evangelische Gemeente wegjagen, dit laatste in de woorden van het ED. Wij willen deze woordkeuze graag onderschrijven.

Waarom stelt u zich zo rigide op? Er zijn vele panden in Nederland aan te wijzen waar christelijke gemeenten op een industrieterrein gevestigd zijn. Denk bij voorbeeld aan de Baptistengemeente van Drachten die daar sinds jaar en dag legaal zit. En tot ieders tevredenheid. Toen de Hersteld Hervormde Kerk ontstond hebben ze jaren gekerkt in loodsen op een scheepswerven in Zuid-Holland. Het kan dus wel. Het is onwil van de Gemeente Helmond om hierin zo strikt te zijn. Wij verzoeken u in overleg met de Gemeenteraad om uw beleid bij te stellen.

Er is in Nederland niet enkel sprake van terugloop van kerken. In Helmond is er naar onze inschatting inmiddels sprake van een status quo. Het huidige aantal RKK en PKN kerken zal in ieder geval gelijk blijven op het huidige niveau van acht kerkgebouwen. Daarnaast is er sprake van een groeiend aantal evangelische gemeenten. Onlangs kwam er de zondagse viering van het Leger des Heils weer bij in de voormalige openbare bibliotheek in Brouwhuis. Ook een Nigeriaanse pinkstergemeente zoekt een ruimte.

Misschien wordt het tijd om eens met duidelijke criteria te komen, want het wordt dergelijke groepen zo wel erg moeilijk gemaakt. De vrijheid van godsdienst komt zo in het geding.  Op bestemmingen op bedrijventerreinen worden wel vaker uitzonderingen gemaakt.  Wij verzoeken u daarom het volgende.

  1. Geef de gemeente Nehemia tijdelijk toestemming in het huidige pand te blijven functioneren. Behalve het bestemmingsplan is er helemaal niets op tegen, dat ze op de huidige locatie blijven zitten.
  2. Kom met een voorstel, of in ieder geval met een open discussiestuk naar de gemeenteraad om de APV op dit punt te versoepelen.
  3. Kom met een notitie waarin u duidelijk maakt aan de Helmondse gemeenschap hoe u omgaat met de vrijheid van godsdienst en dus niet het belemmeren hiervan. 
  4. Leg ook uit waarom u deze beperkte functie op zondag en enkele avonden in de week zo onwenselijk vindt terwijl u elders wel een vluchtelingenopvang op hetzelfde industrieterrein toe wilde staan.

Reactie van de Gemeente Helmond op 26 september j.l.:

 

In antwoord op uw brief van 15 juli 2017 berichten wij u het volgende.

U vraagt om geloofsgemeenschap Nehemia toestemming te geven om in het huidige pand aan de Gasthuisstraat 102 te blijven. Daarnaast verzoekt u het College van B&W om het beleid ten aanzien van de vestiging van christelijke gemeenten op industrieterreinen bij te stellen.

Op dit moment loopt er een handhavingsprocedure over het beëindigen van het gebruik van het pand Gasthuisstraat 102. Zo lang deze procedure loopt, kunnen wij inhoudelijk niet op uw vragen ingaan. Het enige wat wij er nu over willen zeggen is dat wij bij het besluit tot handhaven niet over één nacht ijs zijn gegaan. Er is zorgvuldig naar de situatie gekeken waarbij er ook oog is geweest voor de belangen van Nehemia.

Dan uw tweede vraag over het beleid van de gemeente. Helmond heeft geen specifiek beleid ten aanzien van de vestiging van christelijke gemeenten op industrieterreinen. Wij zien daar op dit moment ook niet de noodzaak toe; de regels van het bestemmingsplan bieden voldoende houvast. Aangezien er in de APV niets over dit onderwerp staat, is er ook geen reden om deze aan te passen. Met uw opmerking dat het college van B&W wel vluchtelingenopvang op hetzelfde industrieterrein wilde toestaan, doelt u waarschijnlijk op het onderzoek dat is uitgevoerd naar de mogelijkheid van opvang van vluchtelingen in het voormalige schoolgebouw van het Carolus Borromeus College. Op deze locatie rust een andere planologische bestemming waardoor de vergelijking niet juist is.

De Nehemia Gemeente   wil in overleg met een advocaat dit besluit aanvechten. De ChristenUnie Helmond stelt vast dat de gemeente op geen enkele manier een handreiking wil doen naar deze gemeente. Wij betreuren dit en zullen dit van nabij kritisch blijven volgen.

« Terug